Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" публікує статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, а також коментарі, що містять результати фундаментальних і прикладних досліджень, за наступними напрямками:

 1. Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори. 
 2. Проектування і математичне моделювання сенсорів. 
 3. Сенсори фізичних величин. 
 4. Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори. 
 5. Акустоелектронні сенсори. 
 6. Хімічні сенсори. 
 7. Біосенсори. 
 8. Наносенсори (фізика, матеріали, технологія). 
 9. Матеріали для сенсорів. 
 10. Технологія виробництва сенсорів. 
 11. Сенсори та інформаційні системи. 
 12. Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.). 
 13. Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів.

Журнал публікує також замовлені огляди з актуальних питань, що відповідають його тематиці, поточну інформацію - хроніку, персоналії, платні рекламні повідомлення, оголошення щодо конференцій.

 

Політика розділів

Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проектування і математичне моделювання сенсорів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сенсори фізичних величин

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Акустоелектронні сенсори

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Хімічні сенсори

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Біосенсори

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наносенсори (фізика, матеріали, технологія)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Матеріали для сенсорів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Технологія виробництва сенсорів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сенсори та інформаційні системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Кожна стаття надіслана до редакції підлягає обов’язковому рецензуванню, яке здійснюється згідно Положенню про рецензування.

Редакційна колегія задля оцінки якості статті використовує систему "подвійного сліпого рецензування".

 

Періодичність публікації

Періодичність публікації - 4 рази на рік (до 31.03, до 30.06, до 30.09 та до 31.12)

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Мови

Основні мови – українська, російська, англійська. Кожна стаття супроводжується перекладом на англійську мову назви статті, розширеного авторського резюме та ключевих слів. Всі статті мають бібліографічні посилання на латиниці.

 

Етика до публікацій

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю журналу. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

Етичні зобов’язання редакційної колегії

Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується в журналі, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом; при прийнятті рішення про публікацію редактор журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні зобов’язання рецензентів

Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі; враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.
Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

Етичні зобов’язання авторів

Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).
Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

 

Редакційна колегія журналу

ПІБ

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Сминтина Валентин Андрійович – головний редактор

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

радник ректора

д.ф.-м.н.

проф.

Лепіх Ярослав Ілліч – заступник головного редактора

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру  МОН і НАН України (МННФТЦ) при ОНУ імені І.І. Мечникова

д.ф.-м.н.

проф.

Балабан Андрій Петрович –відповідальний секретар

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ст. наук. співр.

к.ф.-м.н.

Бєляєв О. Є. (Київ, Україна)

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ

директор

д.ф.-м.н.

проф., чл.-кор. НАНУ

Блонський І. В. (Київ, Україна)

Інститут фізики НАНУ

Керівник відділу фотонних процесів

д.ф.-м.н.

проф., чл.-кор. НАНУ

Вербицький В. Г. (Київ, Україна)

Національний  технічний університет України “Київський  політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

професор, кафедра мікроелектроніки

д.т.н.

проф.

Галкін Б.М.

(Одеса, Україна)

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

директор біо-технологічного навчально-наукового центру

д.б.н.

проф.

Гуляєв Ю. В. (Москва, Росія)

Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН

директор

д.ф.-м.н.

акад. РАН, проф.

Гунченко Ю.О.

(Одеса, Україна)

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

професор кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем

д.т.н.

проф.

Д’Аміко А.

(Рим, Італія)

Department of Electronic Engineering, University of Rome “Tor Vergata” via della Ricerca Scientifica, Rome, Italy

prof.

PhD

prof.

Джаффрезік-Рено Н.

(Ліон, Франція)

Laboratoire des Sciences Analytiques UMR CNRS 5180, Université Claude Bernard-Lyon 1, France

Directeur de Recherche

Doctorat d'Etat

CNRS Directeur de Recherche

Дзядевич С. В. (Київ, Україна)

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

пров. наук. співр.

 

д.б.н.

проф.

 

Єльська Г. В. (Київ, Україна)

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

директор

д.б.н.

акад. НАНУ, проф.

Іваниця В.О. (Одеса, Україна)

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

зав. каф. мікробіології і вірусології

д.б.н.

проф.

Калашников О. М. (Нотінгем, Велика Британія)

School of Electrical and Electronic Engineering, The University of Nottingham, UK (Школа електрич. та електронного інжинірингу, Ноттінгемський унів., Великобританія)

Lecturer 

д.т.н.

проф.

 

Кожемяко В. П. (Вінниця, Україна)

Вінницький національний технічний університет

зав. кафедрою, професор

д.т.н.

проф.

Кравченко І.А.

(Одеса, Україна)

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

проф. кафедри фармацевтичної хімії

д.б.н.

проф.

Крушкін Є. Д. (Одеса, Україна)

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Іллічівський інститут

проф. кафедри менеджменту та економіки

д.т.н.

проф.

Лантто Вілхо (Оулу, Фінляндія)

University of Oulu

professor, Electrical Engineering

PhD

prof.

Литовченко В. Г. (Київ, Україна)

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ

зав. відділення мікроелектроніки

д.ф.-м.н.

проф., чл.-кор. НАНУ

Лєнков С. В. (Київ, Україна)

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

начальник науково-дослідного центру

д.т.н.

проф.

Малахов Є. В.

(Одеса, Україна)

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем

д.т.н.

проф.

Неізвестний І. Г. (Новосибірськ, Росія)

Інститут фізики напівпровідників Сибірського Відд. РАН

радник РАН

д.ф.-м.н.

проф., чл.-кор. РАН

Птащенко О. О. (Одеса, Україна)

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

завідувач кафедри фізики твердого тіла

д.ф.-м.н.

проф.

Ряботягов Д. Д. (Одеса, Україна)

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

проф. кафедри комп’ютерних та інформац. технологій

д.ф.-м.н.

проф.

Рябченко С. М. (Київ, Україна)

Інститут фізики НАНУ

зав від. фізики магнітних явищ

д.ф.-м.н.

проф., чл.-кор. НАНУ

Солдаткін О. П. (Київ, Україна)

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

завідувач лабораторією

д.б.н.

проф.,

чл.-кор. НАН України

Стародуб М. Ф. (Київ, Україна)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

проф. кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

д.б.н.

проф.

Стахіра Й. М. (Львів, Україна)

Львівський національний університет імені Івана Франка

проф. каф. фізики напівпровідників

д.ф.-м.н.

проф.

Стріха М. В. (Київ, Україна)

Міністерство освіти і науки України

заст. міністра

д.ф.-м.н.

проф.

Третяк О. В. (Київ, Україна)

Інститут високих технологій при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

директор

д.ф.-м.н.

проф., акад. АПНУ

Чаудхрі А.

(Чандігар, Індія)

University Institute of Engineering and Technology
Panjab University,Chandigarh, India

Senior Assistant Prof.

PhD

prof.