DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2014.3.108258

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИДУШЕННЯ СИНФАЗНОЇ ЗАВАДИ У БІОСЕНСОРНІЙ КОНДУКТОМЕТРИЧНІЙ СИСТЕМІ З ДИФЕРЕНЦІЙНИМИ ДАТЧИКАМИ

В. Г. Мельник, О. Д. Василенко, О. Є. Дудченко, В. Д. Погребняк

Анотація


Розглядаються джерела, даються теоретична і експериментальна оцінка похибок, що виникають через неповне придушення синфазної завади на диференційному сенсорі. Запропоновано вдосконалену схему вимірювального каналу, досліджена її функція перетворення, показана можливість діагностики датчиків. На векторних моделях оцінено придушення синфазних завад при різних параметрах пар перетворювачів. Отримано експериментальне підтвердження теоретичних оцінок можливих рівнів похибок від синфазних завад в досліджених вимірювальних каналах.

Ключові слова


кондуктометричний біосенсор; диференційний датчик; придушення завад

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dzyadevich S.V., Soldatkin O.P. Naukovi ta tehnologichni zasadi stvorennya miniatyurnih elektrohimichnih biosensoriv. – K.: Naukova dumka, 2006. – 256 s.

V.G Melnyk, S.V. Dzyadevich, A.V. Ivaschuk, V.A. Ulyanova, Ya.I. Lepih, V.A.Romanov. Eksperimentalnyie issledovaniya mikroelektronnyih datchikov dlya konduktometricheskih biosensornyih sistem. Sensorna elektronika i mikrosistemni tehnologiyi. T.2(8) 3/2011, S.81 – 90.

Melnyk V.G., Mihal A.A., Rubanchuk M.P.. Izmeritelnyie tsepi dlya konduktometricheskih preobrazovateley s differentsialnyimi dvuhelektrodnyimi datchikami // Tehnichna elektrodinamika.- 2008.- # 2.- S. 58 – 64.

Melnyk V.G. Issledovanie chuvstvitelnosti mostovoy izmeritelnoy tsepi s differentsialnyim konduktometricheskim datchikom. // Pratsi institutu elektrodinamiki NANU. – Zbirnik naukovih prats . - Vip. 22. - 2009. – S. 115 – 118.

Vasylenko A.D., Melnyk V.G., Novik A.I., Rubanchuk M.P. Stabilizatsiya chuvstvitelnosti differentsialnyih konduktometricheskih biosensornyih preobrazovateley // Tehnichna elektrodinamika, #4, 2009r., s. 66-70.

Melnyk V.G. Vasylenko A.D., Semenyicheva L.N. Issledovaniya harakteristik preobrazovaniya differentsialnyih konduktometricheskih shem biosensornyih sistem. Sensoma eletronika i mikrosistemni tehnologiyi. T2(8) 4/2011. S.53 – 62.

V.G. Melnyk, L.N. Semenycheva, V.A. Ulianova, N.V. Maksimchuk, L.V. Shkotova. Inspection methods of the thin-film electrochemical transducers metrological characteristics at manufacturing and use. Eletronics and nanotechnology. Proceedings of the XXXII International Scientific Conference ELNANO 2012. April 10-12, 2012, Kyiv, Ukraine, p. 21 - 22.

S.V.Dzyadevich, S.V.Lenkov, V.G.Melnyk, A.I.Novyk, V.D.Pogrebnyak, V.A.Protsenko, A.V.Slitskiy O metrologicheskoy nadezhnosti konduktometricheskih sistem s differentsialnyimi datchikami - Naukovo-tehnichniy zhurnal «Suchasniy zahist informatsiyi». Kiev, 2011 r., t.9, #3, str. 269-276.

V.G. Melnyk, S.V. Dzyadevich, A.I. Novik, V.D. Pogrebnyak, A.V. Slitskiy, Ya.I. Lepih, S.V. Lenkov, V.O. Protsenko Obespechenie metrologicheskoy nadezhnosti konduktometricheskih sistem s differentsialnyimi datchikami - Sensorna elektronika imikrosistemni tehnologiyi. T.2(8) 4/2011. S.46 – 52.

Lenkov S.V., Lepih Ya.I., Melnyk V.G., Romanov V.O., Protsenko V.O. Inteletualni vimiryuvalni kanali sensornih sistem. Nauka i oborona, #2, 2011r., stor.36 –43.
Copyright (c) 2014 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)