Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • PACS і Універсальний Десятковий Код Класифікації (УДК) (для авторів із країн СНД) - у верхньому лівому куті. Допускається декілька відділених комами кодів. Якщо ніякі коди класифікації не позначені, код(и) буде(-уть) визначено Редакційною Колегією.
 • Назва роботи (по центру, прописними літерами, шрифт 14pt, жирно).
 • Прізвище (-а) автора(-ів) (по центру, шрифт 12pt, курсив).
 • Назва установи, повна адреса, телефони і факси, e-maіl для кожного автора, нижче, через один інтервал, окремим рядком (по центру, шрифт 12pt).
 • Анотація: до 1000 символів.
 • Ключові слова: їхня кількість не повинна перевищувати восьми слів. В особливих випадках можна використовувати терміни з двома - чи трьома словами. Ці слова повинні бути розміщені під анотацією і написані тією самою мовою. 
  П.п. 2,3,4,5,6 послідовно викласти українською та англійською. 
  Для авторів з закордону, які не володіють українською мовою, пп. 2-5 викладаються англійською мовою.
 • До кожного примірника статті додаються реферати українською та англійською мовами (кожен реферат на окремому аркуші). Особливу увагу слід приділяти написанню резюме статті англійською мовою. Для цього доцільно користуватися послугами кваліфікованих спеціалістів-лінгвістів з подальшим науковим редагуванням тексту автором(-ами). Перед словом "реферат" необхідно написати повну назву статті відповідною мовою, УДК, прізвища та ініціали авторів, назви установ. Реферат обсягом 200-250 слів має бути структурованим: мета (чітко сформульована), методи дослідження, результати дослідження (стисло), узагальнення або висновки. Після тексту реферату з абзацу розміщуються ключові слова.
 • Текст статті повинен бути надрукований через 1,5 інтервали, на білому папері формату A4. Поля: зліва - 3см, справа - 1,5см, вверху і знизу - 2,5см. Шрифт 12pt. Підзаголовки, якщо вони є, повинні бути надруковані прописними літерами, жирно. Рівняння повинні бути введені, використовуючи MS Equatіon Edіtor або MathType. Роботи з рукописними вставками не приймаються. Таблиці повинні бути представлені на окремих аркушах у форматі відповідних текстових форматів (див. вище), чи у форматі тексту (з колонками, відділеними інтервалами, комами, крапкам з комою, чи знаками табулювання).
 • У кінці тексту статті указати прізвища, імена та по батькові усіх авторів, поштову адресу, телефон, факс, e-mail (для кореспонденції).
 • Список літератури повинен бути надрукований через 1,5 інтервали, з літературою, яка пронумерована у порядку її появи в тексті. Бібліографія друкується лише латиницею (кирилиця подається в транслітерації). Порядок оформлення літератури повинен відповідати вимогам ВАК України, наприклад: 

  [1]. I. M. Cidilkov skii. Elektrony i dyrki v poluprovdnikah. Nauka, M. 450 s. (1972). 
  [2]. J. A. Hall. Imaging tubes. Chap. 14 in The Infrared Handbook, Eds. W. W. Wolfe, G. J. Zissis, pp. 132-176, ERIM, Ann Arbor, MI (1978). 
  [3]. N. Blutzer, A. S. Jensen. Current readout of infrared detectors // Opt. Eng., 26(3), pp. 241-248 (1987).

 • Підписи до рисунків і таблиць повинні бути надруковані у рукописі з двома пробілами після списку літератури. Виносок, якщо можливо, бажано уникати. Приймаються тільки високоякісні рисунки. Написи і символи повинні бути надруковані усередині рисунку. Негативи, слайди, і діапозитиви не приймаються. Кожен рисунок повинен бути розташований у тексті статті після посилання на нього та мати розмір, що не перевищує 160х200 мм. Для тексту на рисунках використовуйте шрифт 10pt. Одиниці виміру повинні бути позначені після коми (не в круглих дужках). Усі рисунки повинні бути пронумеровані в порядку їх появи в тексті, з частинами позначеними як (a), (б), і т.д. Розміщення номерів рисунків і напису усередині малюнків не дозволяються. Кольоровий друк можливий, якщо його вартість сплачується авторами чи їх спонсорами.
 • Стаття має бути підписана автором (усіма авторами) з зазначенням дати на останній сторінці. 
  Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту, особливо за правильну наукову термінологію (її слід звіряти за фаховими термінологічними словниками).
 • Датою надходження статті вважається день, коли до редколегії надійшов остаточний варіант статті після рецензування. 
  Після одержання коректури статті автор повинен виправити лише помилки (чітко, синьою або чорною ручкою неправильне закреслити, а поряд з цим на полі написати правильний варіант) і терміново відіслати статтю на адресу редколегії електронною поштою. 
  Підпис автора у кінці статті означає, що автор передає права на видання своєї статті редакції. 
  Автор гарантує, що стаття оригінальна; ні стаття, ні рисунки до неї не були опубліковані в інших виданнях. 
  Відхилені статті не повертаються.

Керівництво для авторів

Основний текст статті повинен відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 (Бюлетень ВАК України 1, 2003 р.) і бути структурованим. Матеріали, що надсилаються до Редакції, повинні бути написані з максимальною ясністю і чіткістю викладу тексту. У поданому рукописі повинна бути обґрунтована актуальність розв'язуваної задачі, сформульована мета дослідження, міститися оригінальна частина і висновки, що забезпечують розуміння суті отриманих результатів і їх новизну. Автори повинні уникати необґрунтованого введення нових термінів і вузькопрофільних жаргонних висловів.

Редакція журналу просить авторів при направлені статей до друку керуватися наступними правилами:

 1. Рукописи повинні надсилатися у двох примірниках українською або англійською мовою і супроводжуватися файлами тексту і малюнків на CD. Рукописи, які пропонуються авторами з України або країн СНД до видання англійською мовою обов'язково доповнюються україномовною або російськомовною версією. Електронна копія може бути надіслана електронною поштою.
 2. Прийнятні формати тексту: MS Word (docx, doc, rtf).
 3. Прийнятні графічні формати для рисунків: EPS, TІFF, BMP, PCX, WMF, MS Word і MS Graf, JPEG. Рисунки, які створені за допомогою програмного забезпечення для математичних і статистичних обчислень, повинні бути перетворені до одного з цих форматів.
 4. На статті авторів з України мають бути експертні висновки про можливість відкритого друку.

Рукописи повинні супроводжуватися офіційним листом, підписаним керівником установи, де була виконана робота. Це правило не стосується робіт представлених авторами із закордону чи міжнародними групами авторів.

 

Міжнародна агенція ISSN встановила скорочену назву нашого журналу – Sens. elektron. mikrosist. tehnol. Просимо Вас у своїх посиланнях і бібліографічних даних статей використовувати саме таку назву оскільки по ній буде здійснюватися посилання на Вашу статтю.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.