DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2014.2.108209

ШЛЯХИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СЕНСОРА

Я. І. Лепіх, І. О. Іванченко, Л. М. Будіянська, В. І. Сантоній

Анотація


В роботі описано один із ефективних методів інтелектуалізації оптико-електронного сенсора, що базується на порівнянні, аналізі і обробці апріорної і поточної інформації про об’єкт досліджень. Обробка інформації просторових і просторово-часових координат сенсора (в тому числі і багатоканального-мультисенсора) здійснюється мікропроцесором.

Ключові слова


оптико-електронний сенсор; інтелектуалізація; розпізнавання образів; алгоритм

Повний текст:

PDF

Посилання


Lepikh Ya.I., Gordienko Yu.A., Dzyadevich S.V. i. dr. Intelektual’ni vymiryuval’ni systemy na osnovi mikroelektronnykh datchykiv novogo po kolinnya: [monografiya] za red. Ya.I. Lepikha, V.O. Romanova.-Odesa: Astroprint, 2011.- 352 s.

Lepikh Ya.I. Akustoelektronni datchiki dlya obladnannya i tekhnologichnykh protsesiv , yaki spryagayut’sya z EOM // Vymiryuval’na ta obchislyuval’na tekhnika v tekhnologichnykh protsesakh.- 2001.-Vyp. 8.-S 472-475.

Lepikh Ya.I., Lenkov S.V., Mel’nik V.G. i. dr. Intelektual’ni vymiryuval’ni kanaly sensornykh system // Nauka i oborona . -2011.- № 2. -S. 36-43.

Lepikh Ya.I., Ivanchenko I.A., Budiyanskaya L.M. Primenenie optiko-geometricheskogo metoda v blizhaishei opticheskoi lokatsii // Izv. VUZov, Radioelektronika.-2012.-55, № 2 .-S.42- 49.

Lepikh Ya.I., Selyukov L.M., Santoniy V.I.et.al. Telekerovaniy nekontaktnyy optyko-elektronnyy vyprominyuvach parametriv vibratsyy // Zbirnyk naurovykh prats’ Vijs’kovogo instytutu Kyivs’kogo nats. un-tu im. T. Shevchenka.-K., 2011.-№ 33.-S.46-50.

Baklitskiy V.K., Bochkariov A.M., Mus’yakov М.P. Metody fil’tratsii signalov v korrelyatsyonno-ekstremal’nykh sistemakh navigatsyi.-М.: Radio i svyaz’, 1986.
Copyright (c) 2014 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)