DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2006.3.112686

ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ПЛАТИНОЮ TiО2 -МІКРОЕЛЕКТРОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ В ПЛАЗМІ КРОВІ

G. Ya. Kolbasov, V. S. Vorobets

Анотація


Розроблено мікроелектрод для визначення концентрації кисню в біологічно активних середовищах електрохімічним методом, чутливим елементом якого є модифікований платиною дисперсний оксид титану. Досліджено кінетику електровідновлення кисню на модифікованих TiO2 - електродах в плазмі крові і в сорбілакті. Знайдено, що при катодних потенціалах -0,5 ч -1,0 В (відн. Х.С.Е.) залежність струму відновлення О2 від концентрації кисню в діапазоні СО2  = (0,9ч4,6)∙10-2 г∙л-1 була прямолінійною і проходила через початок координат. Встановлено, що кількість електронів на стадії розряду в реакції відновлення кисню n=1, а загальна кількість електронів в реакції ns ≈2. Показано, що досліджені електроди стабільні при довготривалому циклюванні і перспективні для використання в електрохімічних сенсорах кисню для біологічно активних рідин.

Ключові слова


електрохімічний сенсор кисню; нанодисперсний діоксид титану

Повний текст:

PDF

Посилання


Феттер К. Электрохимическая кинетика. — М.: Химия, 1967. — 856 с.

Воробець В.С., Колбасов Г.Я. , Карпушин Н.А., Обловатна С.Я.С.Я. Електрокаталітичні властивості дисперсного TiO2 — електроду // Вісник Харківського національного університету.

— Хімія, Вип.. 12(35), № 648, — С.137 — 140.

Гнатюк Ю.И., Смирнова Н.П., Еременко А.М., Воробец В.С., Колбасова И.Г., Линючева О.В. Электрохимические и фотокаталитические свойства ZrO2 — TiO2 — электродов // Вісник Харківського національного університету. 2005. — Хімія, Вип.. 12(35), № 648, — С.144 — 147.

Kolbasov G.Ya., Volkov S.V., Vorobets V.S, Rusetskii I.A. Modified InP microelectrode for the determination of dissolved oxygen concentration. // 55th ISE Annual Meeting. — Book of Abstracts I. — Thessaloniki, Greece. — 2004. — P. 381.

Debold U. The surface science of titanium dioxide // Surf. Sci. Reports, 2003. — V. 48, N 5-8. — P. 53- 229.

Hagfeld A., Grдtzel M. Light-induced redox reactions in nanocrystalline systems // Chem. Rev. — 1995. — V. 95, N 1- P. 49-68.

Hoffmann M.R., Martin S.T., Choi W. Environmental application of semiconductor photocatalysis // Chem. Rev. — 1995. — 95, N 1. — P. 69-96.

Delahay P. A Polarographic Method for the Indirect Determination of Polarization Curves for Oxygen Reduction on Various Metal //J. Electrochem. Society, 1950. — V. 97, N 6. — P. 198-212.

Колбасов Г.Я., Городыский А.В. Процессы фотостимулированного переноса заряда в системе полупроводник –электролит. — К.: Наук. думка, 1993. — 192с.

Антропов Л.И.. Теоретическая электрохимия. М: Высшая школа, 1984. — 519 с.

Современные проблемы электрохимии / Под ред. Д.М. Бокриса. — М.: Мир, 1971. — 450 с.
Copyright (c) 2006 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)