DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2013.1.112699

КІЛЬКІСНА ЕКСПРЕС-ІДЕНТИФІКАЦІЯ АНТИГЕНІВ І АНТИТІЛ

В. В. Джелалі

Анотація


У роботі описан розроблений нами метод високошвидкісної циклічної вольтамперометрії для експрес-ідентифікації антигенів та антитіл мікроорганізмів. Кількісне розпізнавання комплементарних антитіл і антигенів проводили за допомогою створених біосенсорних систем. До їх складу входить біологічно активна проміжна фаза. Вимірювання циклічних вольтамперних характеристик (ЦВАХ) здійснювали за допомогою комп'ютеризованого потенціодінаміческого комплексу. Реєстрували тріади: потенціал - Е, ток - j, час - t. З ЦВАХ визначали стеор = f (cекс) залежності. Їх аналіз показав, що для всіх досліджених міжфазних кордонів, що містять біологічно активну проміжну фазу антитіл або антигенив золо-тистого стафілокока (S. aureus) коефіцієнт кореляції r2 між теоретичними і експериментальними концентраціями не виходив за межі діапазону 0,960 ÷ 0,996. Розроблений метод дозволив збільшити точність і відтворюваність вимірювань і дав можливість ідентифікувати хвороботворні штами мікроорганізмів за більш короткий проміжок часу, який у багатьох випадках є критичним параметром.


Ключові слова


імунний біосенсор; S. aureus; високошвидкісна циклічна вольтамперометрия; біологічна проміжна фаза; антигени; антитіла

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Шульга А.А., Дзядевич С.В., Солдаткин А.П., Пацковский С.В., Стародуб Н.Ф., Стриха В.И., Ельская А.В., Тонкопленочные кондуктометрические энзимобиосенсоры для определения глюкозы и мочевины в крови //Электрохимия,- 1993.- В. 29,- с. 998.

Биосенсоры: основы и приложения. Пер. с англ. Под ред. Э. Тёрнера, И. Карубе, Дж. Уилсона. М.: Мир.- 1992.- 614 с.

Ковальчук Є.П., Остапович Б.Б., Турик З.Л., Блажейовський Є., Полімерні платформи для ензимних електродів // Вістник ХНУ.- 2005.- № 648.- С. 68 – 71.

Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій. За ред. Г.В. Єльскої, В.Д. Походенка. Київ: Iнститут молекулярної біології і генетики НАН України,- 2006.- 408 с.

Методы измерения в электрохимии. Под ред. Э. Егера и А. Залкинд. Т. 1.- М.: Мир. 1977.- с.

Хейнеман У.Р., Селискар К.Дж., Ричардсон Дж.Т., Разработка новых тонкослойных спектроэлектрохимических сенсоров, избирательность которых реализуется тремя способами, и их применение //Электрохимия. - 2003.- Т.39.- В.8.- С. 982 – 993.

Выдра Ф., Штулик К., Юлакова Э., Инверсионная вольтамперометрия. Под ред. Б. Я Каплана.- М.: Мир. 1980.- с. 278.

Jelali V.V., Pochil S.I., Martinov А.В., Вольтамперометрический метод регистрации антигенов и антител микроорганизмов // International Conference on Applied Physico - Inorganic Chemistry. Sevastopol, Crimea, Ukraine, 2-7.10. 2011.

Gooding J.J., //Electrochimica Acta.- 2005.- V.50.- P. 3049.

Guang-Quan M., Jian-Shan Y., Wei-De Z., Unusual electrochemical response of ZnO nanowires-decorated multiwalled carbon nanotubes //Electrochimica Acta.- 2009.- V. 55. P. 511–515.

Ge Y., Huang C., Sen D., Yu H.Z., Electrochemical investigation of DNA-modified surfaces: From quantitation methods to experimental conditions //J. Electroanal. Chem.- 2007.- V. 602.- P. 156 – 162.

Безлепкина Е.Б., Касаткин Э.В., Цой В.С., Божко С.И., Исследование электросорбционных свойств монокристаллических платиновых электродов //Электрохимия.- 1987.- Т. 23,- № 10.- С. 1419-1426.

Левич В.Г., Физико-химическая гидродинамика.- М.: АН СССР.- 1952. с. 538.

Современные проблемы электрохимии. Перевод с англ. Под ред. Я.М. Колотыркина.- М.: Мир.- 1971.- с. 450.

Добош Д., Электрохимические константы.- М.: Мир.- 1980.- с. 366.

Графов Б.М., Укше Е.А., Электрохимические цепи переменного тока.- М.: Наука. 1973.- с. 129.

Егоров А.М., Осипов А.П., Дзантнев Б.Б., Гаврилова Е.М., Теория и практика иммуноферментного анализа.- М.: Высш. шк.- 1991.- с. 288.

Шеллер Ф., Кирштайн Д., Шуберт Ф., Пфайффер Д., Мкнейл К., Ферменты в электрохимических биосенсорах. //Электрохимия.- 1993.- Т. 29.- В. 12.- С. 1522 – 1527.

Ковальчук Є.П., Яцишин М.М., Ковалишин Я.С., Речовина в інтерфазі. Фізична хімія тонких плівок.- Львів: ЛНУ.- 2005.- с. 225.

Джелали В.В., Современное состояние и перспективы развития электрохимических биосенсорных систем //Вопросы химии и химической технологии, 4 (1), 159 (2011).
Copyright (c) 2013 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)