DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2013.2.109521

ІНТЕРКАЛЬОВАНІ ШАРУВАТІ КРИСТАЛИ InSe, GaSe І Bi2 Te3 ТА ЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТИСКУ НА ЇХ ОСНОВІ

З. Р. Кудринський, З. Д. Ковалюк

Анотація


Показана принципова можливість використання шаруватих напівпровідникових кристалів InSe, GaSe і Bi2 Te3 як чутливих елементів для перетворювачів тиску. Запропоновано два способи вимірювання тиску на основі шаруватих кристалів: по залежності параметра (струму) інтеркаляції від тиску і по залежності електрорушійної сили інтеркалата від тиску

Ключові слова


чутливі елементи; шаруваті кристали; перетворювачі тиску

Повний текст:

PDF

Посилання


Z.S. Medvedeva. Halkogenidy elementov IIIB podgrupy periodicheskoy sistemy. Nauka, М. 216 s. (1968).

Yu. Zhirko, V. Trachevsky, Z. Kovalyuk On the possibility of layered crystals application for solid state hydrogen storages – InSe and

GaSe crystals. Chap. 9 in The Hydrogen Storage, Eds. Jianjun Liu, pp. 211-242, InTech (2012).

Z. D. Kovalyuk, V. B. Boledzyuk, V. V. Shevchyk, V. M. Kaminskyi, A. D. Shevchenko. Ferromagnetism sloistyh poluprovod-nikov GaSe, interkalirovannyh kobaltom //FTP, 46 (8), ss. 995-998 (2012).

A. P. Bakhtinov, V. N. Vodopyanov, V. V. Netyaga, Z. R. Kudrynskyi, O. S. Litvin. Morfologiya poverhnosti i electricheskie svojstva gibridnyh structur, sformirovannyh na osnove sloistogo poluprovodnika s nanorazmernymi segnetoelektricheskimi vklyuchenijami Au/

Ni//n-Ga2 O3 /p-GaSe // FTP, 46 (3), ss. 356-368 (2012).

Poluprovodnikovyje tenzodatchiki, Eds. M. Dina. Energija, M. (1965).

I. D. Kozmyk, I. I. Grygorchak, Z. D. Kovalyuk, B. P. Bahmatyuk, S. V. Gavrylyuk, M. V. Tovarnitskii. Fiziko-himicheskie svojstva Bi2

Te3 interkalirovanyh litijem // Jurn. fiz. himii, 64 (3), ss. 840-843 (1990).

V. B. Boledzyuk, Z. D. Kovalyuk, M. M. Pyrlia // Neorg. Mater., 45 (11), ss. 1303-1307 (2009).

K. D. Tovstyuk. Poluprovodnikovoje materialovedenije. Naukova dumka, K. 252 s. (1984).
Copyright (c) 2013 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)