DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2012.2.112972

ІНДУКТИВНО-РЕЗИСТИВНИЙ ГЕНЕРАТОРНИЙ ДАТЧИК

Л. Б. Ліщинська, Я. С. Рожкова, М. А. Філинюк

Анотація


В статті розроблено математичну модель двохпараметричного індуктивно-резистивного генераторного датчика, досліджено його основні параметри в залежності від параметрів компонентів. На основі проведених досліджень визначено оптимальні значення параметрів, що забезпечують максимальну чутливість пристрою.


Ключові слова


Іммітанс; узагальнений перетворювач імітансу (УПІ); польовий транзистор; датчик

Повний текст:

PDF

Посилання


Бартенев В. Аналоговые датчики температуры, влажности, давления /В. Бартенев, Н. Бартенев. // Современная электроника. – 2006. –

№6. – С. 2 6–31.

Журов А. Датчики температуры / А. Журов // Современная электроника. – 2006. – №6. – С. 22–24.

Новицкий П. В. Цифровые приборы с частотними датчиками / П. В. Новицкий, В. Г. Кнорринг, В. С. Гутников. – Л.: Энергия, 1970. – 424с.

Д у б о в о й Н . Д . А в т о м а т и ч е с к и е многофункциональные измерительные преобразователи / Н. Д. Дубовой. – М.: Радио и

связь, 1989. – 256 с.

Готра З.Ю. Датчики: справочник / З.Ю. Готра, Л.Я. Ильницкий, Е.С. Полищук. – Львов: Каменяр, 1995. – 312 с. – ISBN 5-7745-0233-3.

Ліщинська Л.Б. Визначення, класифікація і параметри багатопараметричних перетворювачів іммітансу. / Л.Б. Ліщинська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №5. – С. 105–108.

Ліщинська Л.Б. Невизначена матриця провідності N-полюсника з послідовними опорами у ланцюзі кожного полюса / Л.Б. Ліщинська.

// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №4. – С.83–89.

Филинюк М.А. Активные УВЧ та НВЧ фільтри / М.А. Филинюк, Л.Б. Ліщинська. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 396 с. – 978-966-641-376-8.

Пат. 61183 Україна, МПК G01R 27/02. Двопараметричний індуктивно-резистивний генераторний датчик / Ліщинська Л.Б., Рожкова Я. С., Філинюк М. А.; заявник і власник Вінницький національний технічний університет. – u201015660; заявл. 24.12.10; опубл. 11.07.11., Бюл. № 13. – 4 с.
Copyright (c) 2012 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)